> Jaren 1925 - 1955


1925

15 jan.

Alhier is opgericht een R.K. gemengde zangvereeniging, onder leiding van den heer J. van Eijk, hoofd der R.K.school.

1926

11 feb.

Het R.K. Gemengd koor "St.Caecilia"gaf hedenavond half acht zijn eerste uitvoering in het St.Bavogebouw met medewerking van de heeren R.M.Moeskop, tenor, uit Medemblik, Henri Stelling, Harmelen, pianobegeleiding, J.en H.Velo, viool en piano.Alvorens met de afwerking van het programma een aanvang te nemen, meende de directeur, de heer J.van Eijk, hoofd der R.K.school, en directeur van "St.Caecilia", goed te doen met een enkel woord mede te delen over het ontstaan van het koor, dat zoo aanstonds zijn eerste uitvoering zal geven.

1926

29 dec.

Het R.K. gemengd zangkoor St.Caecilia zal Zondag 2 en Maandag 3 Januari in de zalen van Mej.de Wed.H.F.Stelling opvoeren het Weinachtsoratorium van H.F.Müller, met levende beelden.

1927

25 mei

Bij aankomst aldaar was de R.K. Zangvereniging St.Caecilia reeds aanwezig. Even later arriveerden de heer en mevrouw Henderson met hunne gasten. St.Caecilia zong eerst het "Wilhelmus", dat door alle aanwezigen staand werd aangehoord. Hij sprak ongeveer aldus: Edelachtbare Heer Burgemeester, Mevrouw, geachte familie, de R.K. Zangv."St.Caecilia" zal ter Uwer eere eenige liederen zingen.

1927

27 jul.

Het koor zong voor de eerste maal uitgevoerde Mis "Missa Pontificalis" van L.Perosi. Na het Offertorium werd gezongen "Adoro Te" van J.P.L.Wierts en onder het uitreiken der H.Communie "Ave verum Corpus" van J.Stollewerk. Bij het einde der H.Mis zong het koor "Tantum ergo" van M.Haller en de H. Mis "Priester-Cantate" van Mgr.J.A.S. van Schaik.

1929

22 nov.

H.M. van Miltenburg is 50 jaar organist van de Sint Bavokerk.

1935

23 nov.

Een belangstellend publiek vulde Zondagavond de zalen van hotel Stelling, waar de R.K.Gemengde Zangvereeniging "St.Caecilia" onder leiding van den heer J.van Eijk het seizoen opende met een avond, waarop behalve een vocaal programma, een tooneelspel zou worden uitgevoerd. Het betrekkelijk korte vocale programma bevatte eenige bekende oud-Nederlandsche liederen. Het Gemengd Koor besloot het eerste deel van den avond met het vlotte lied : Aan de schoone blauwe Donau". "St.Caecilia" bezit vooral onder de sopranen stemmen van een aardig timbre, die het eerste deel van den avond reeds tot een succes maakten.

1937

17 nov.

Nadat zaterdagmorgen te half tien door pastoor H.W.A. van der Waarden  in de Sint-Bavokerk een plechtige Requiemmis was opgedragen, volgden velen de baar, waarop het stoffelijk overschot van mevr.C.. Schippers- van Miltenburg grafwaarts werd gedragen. Op het kerkhof verrichtte pastoor van der Waarden de absoute, waarbij de leden van het parochiaal zangkoor onder leiding van den heer van Eijk, de liturgische gezangen uitvoerden.

1939

05 aug.

Het Zangkoor der R.K. Kerk bracht Woensdag en Donderdag een bezoek aan Luik en Wuppertal met de aldaar gehouden watertentoonstelling. Het gezelschap maakte de tocht onder leiding van den Zeer Eerw.heeren Pastoor v.d.Waarden en Kapelaan v.Leeuwen. Samen met Hein van Leeuwen, Harrie Stelling, Cees van de Poll,  Piet Koppers, Theo Hoogeboom, Cees Honselaar, Harrie van Schaik, Jan Dijk,  Meester van Eijk en Henk van Miltenburg (organist).

1943

11 feb.

Parochie St.Bavo. Zondag: Half 8 wordt H.Communie uitgereikt; 8 uur Vroegmis; half 11 Hoogmis; 7 uur Meditatie en Lof. Zaterdag biechthooren van 5 tot 8, half 8 Lof.

1945

15 dec.

Met ingang van deze zondag zal de Vroegmis weer zijn om acht uur en de Hoogmis om half elf. Om vijf uur Lof. In de week de H.Missen om 7.30 en 8.18 uur. Zaterdag om 7.30 uur Marialof.

1955

17 nov.

Voorzitter/president is Pastoor P.G.A. Swildens; secretaris is dhr. W.J. Bos. In de bestuursvergadering is dhr. Bos benoemd tot vice-voorzitter en secretaris is geworden dhr. F.M. van de Poll.

1955

01 dec.

Verslag secretaris kan niet doorgaan omdat alle verslagen van de vorige secretaris in het niet zijn verdwenen. Boete: indien niet aanwezig in de Hoogmis f 0.10 en bij het lof f 0.05.  Voorzitter verzoekt in het portaal niet meer te roken en dit schoon te houden.