> Jaren 1966 - 1975

1966

28 apr.

Het voorstel om voortaan in het Wit-Gele Kruisgebouw te gaan repeteren wordt aangenomen. De heren W.G. van Leeuwen en A.W. Wolters worden tijdelijk aan het bestuur toegevoegd. C. de Rooij en G.C. Hoogland gaan naar de Landdag van de Gregoriusvereniging.

1966

00 nov.

Dhr.Wim Hoogland bedankte als lid. Er werd aandacht geschonken aan het feit dat de directeur 12½ jaar getrouwd was.

1966

24 nov.

De aftredende bestuursleden A.J. Kwakkenbos en P.K. Severs werden herkozen. Besloten is dat het dameskoor alle huwelijksmissen verzorgt; de uitvaartdiensten, het lof; de hoogmissen door de mannen.

1967

23 nov.

Frans van de Poll heeft zich weer als lid aangemeld na een afwezigheid van twee jaar. Koen Severs heeft bedankt en André  Wolters is vertrokken. Met Kerstmis wordt verwacht de kerk weer in gebruik te kunnen nemen; tot zolang is onderdak gevonden in de Ned.Herv.Kerk. Arie Peters gaf er plotseling de brui aan. Gelukkig hebben wij nog een organist, mw. van Dijk- Stelling en dhr. J.H. van der Ven.

1967

23 nov

Dankwoord aan de heer A. Vreman, die zonder afscheid te nemen, verhuisde naar De Meern. Officiële heropening van de gerestaureerde kerk is op 28 maart 1968.

1968

00 nov.

Intussen is pastoor Hol gekomen in plaats van pastoor Jägers. Toegetreden als aspirantleden: C.G. Berendsen, W. van Duuren, W.H. van Dijk en H.A. van der Ven. Deze personen werden volwaardig lid per 1 juni 1968. Mw.J.C. van Dijk- Stelling is lid geworden.

1968

22 nov.

Dhr.Linderhof (hulporganist), is aangenomen als lid. De bestuursleden A. Kwakkenbos en P. Severs waren aftredend en zijn herkozen.

1969

20 mrt.

De bedoeling is om te streven naar een nauwere samenwerking tussen het dames- en herenkoor. Dhr. C.H. van de Poll zag zich genoodzaakt om te bedanken om gezondheidsredenen. Hem werd het Ere-lidmaatschap aangeboden.

1969

00 nov.

Oud-organist en dirigent Arie Peters is dit jaar overleden. De mis van Casali (4-stemmig) werd ingestudeerd. A. Vianen bedankte als lid en J. v.d.Berg vertrok naar Woerden. Ad van Rooijen werd aspirantlid. De fusie van het dames- en herenkoor ging in per 12 december 1969. Secretaris G.J. van Spanjen stelt zich niet meer beschikbaar alsook mw.R. Morsink- van Dijk. Voor deze twee personen werden voorgesteld Mw.S. van Leeuwen- Versteegh en mw.M. van Renswouw- Schoonderworde.

1969

12 dec.

Op 13 september bestond het dameskoor 5 jaar. Vergoeding van het kerkbestuur bedraagt f 1500.- per jaar. Op 24 mei 1970 was dhr. P. Koppers 50 jaar lid en dhr. J. Bader 25 jaar, waarvan 10 jaar dirigent. Woord van dank aan G.J. van Spanjen die 9 jaar lang secretaris is geweest.

1970

24 mei

Zondag werd in Harmelen een drievoudig koorjubileum gevierd. De heer P. Koppers was vijftig jaar zanger van het parochiëel zangkoor St.Caecilia en de heer J.C. Bader was 25 jaar zanger, waarvan ongeveer tien jaar dirigent. Het derde jubileum was het eerste lustrum van het Dameskoor. De feestdag werd begonnen met een plechtige H.Mis in de parochiekerk. Tijdens deze mis zong het koor de St.Bavomis, welke door de heer Bader zelf gecomponeerd is.  Aan het einde van de Mis werd tot verrassing van de jubilarissen een gedeelte gezongen uit "Die Schöpfung" van Jozef Haydn.  's Middags werd de aandacht op de jubilarissen gevestigd in hotel "Het Wapen van Harmelen". Nadat de jubilarissen door een deputatie van het Kinderkoor waren onthaald sprak de heer G. van Leeuwen namens de koorleden. Hij prees de trouwheid van de heer Koppers en de grote inzet van de heer Bader vooral voor het Gregoriaans. Dankzij dhr.Bader is het een zingende kerk, aldus de pastoor, die vervolgens de zilveren medailles van de St.Gregoriusvereniging opspelde en de bijbehorende oorkonde overhandigde. Onder bijzonder veel dank en hartelijke felicitatie kreeg de heer Koppers de gouden medaille van de St.Gregoriusvereniging opgespeld. Vervolgens werden cadeaus aangeboden. De heer Bader kreeg een schilderij en de heer Koppers een voor een koorzanger onmisbare attributen, namelijk een goed gevulde fles en een enorme kist sigaren.

1970

20 nov.

Secretaris G. Stelling- Bouman. Voorgesteld wordt de contributie niet meer tijdens de preek te innen; ook het voorstel om bij het communiceren de (oude) heer Koppers voorop te laten lopen, zodat hij het tempo kan bepalen. Bestuursleden mw.van Dijk- Stelling en G. van Leeuwen werden herkozen. Dhr.Bouman is aspirantlid geworden.

1971

19 nov.

Ingestudeerd werd de Missa in honorem Sancti Hugonis van C.v.d.Peet. Lid zijn geworden Mw.van der Linden en de heren Bouman en Sprakel. Bedankt hebben H. van der Ven en W. van Dijk. Secretaris Gerda Stelling is vertrokken; waarnemer is mw.M. van Renswouw.

1971

19 nov.

Tot secretaris werd benoemd dhr.J.G.A. Sprakel. In het Jeugdhuis wordt per 1 januari gerepeteerd.

1972

19 aug.

Zondag 20 augustus om half 10 Latijnse Hoogmis "Protector noster" met als volkszang de Missa brevis, Credo II en het Communielied. Om kwart voor 7 Lof. Dinsdag 22 augustus om 8 uur repetitie van het dameskoor op het zangkoor o.l.v. de heer Harry Linderhof.

1972

07 okt.

Zaterdagavond was het "zingen geblazen" in de sportzaal van het H.I.gebouw. Tien parociële zangkoren uit het dekenaat Montfoort hielden er de Korenbondsavond. Aan deze door de Parochieeel Zangkoor van Harmelen georganiseerde avond namen deel de koren van Cabauw, Harmelen, Houten, 't Goy, Jutphaas, de Meern, Montfoort, Schalkwijk, IJsselstein en Vreeswijk. Voor de pauze trad elk koor eenmaal op, terwijl na de pauze de koren gezamenlijk Psalm 98 van Maurice Pirenne zongen. Aan deze massale koorzang werd door 350 personen deelgenomen. De heer Vernooij echter was, wat deze repetitie betreft, een "lastige" dirigent. Dit was met zo'n groot aantal zangers en zangeressen geen eenvoudige zaak. Tenslotte kon de psalm uitgevoerd worden en daarna volgde in de foyer een gezellig samenzijn.

1972

07 okt.

Leuk initiatief in de St.Bavoparochie te Harmelen. Daar is zaterdag een formulier verspreid, waarin degenen die daartoe in de gelegenheid zijn, worden verzocht zich op te geven voor de functie van baby-sit tijdens de nachtmis of tijdens een van de missen op kerstmis. Een steengoed idee.

1972

23 nov.

Dhr.A.J. Kwakkenbos nam afscheid als penningmeester na 16 jaar. C.B. van der Lit werd de nieuwe penningmeester. Nieuwe koorleden zijn: Mw.Klutz, mw.van Vliet- Broekhuizen, mw.Wallenburg- Broekhuizen en Mej.Tonnie Segers.

1972

02 dec.

Zondag 3 december om half 10 Latijnse Hoogmis Ad te levavi met als volkszang de zevenetiende gregoriaanse Mis met Credo I en het communielied. Om kwart over 11 gelezen H.Mis met orgelspel door de heer J.v.d.Ven. Om kwart voor 7 Adventslof.

1972

23 dec.

Zondag 24 december om half 10 Latijnse Hoogmis "Rorate coeli" met als volkszang zeventiende gregoriaanse Mis met Credo I en het communielied. Om kwart over 11 gelezen H.Mis met orgelspel door de heer J.v.d.Ven. 's Avonds om 23.30 uur programma van Kerstliederen voor volkszang en gemengd koor met aansluitend te middernacht de Plechtige Nachtmis "Dominus dixit ad Me"met de Missa in honorem Sancti Hugonis van Pater C.v.d.Peet voor vierstemmig gemengd koor met als volkzang Credo III en Kerstliederen.

Maandag 25 december om 6 uur Dageraadsmis door het Jongerenkoor. Om 10 uur Plechtige Hoogmis "Puer natus est nobis"met kerstliederen voor gemengd koor en volkszang, Bij voldoende opkomst van alle koorleden wordt dezelfde mis uitgevoerd als in de nachtmis.

Dinsdag 26 december om 10 uur Oekomenisceh Kerstzangdienst.

1973

06 jan.

Zondag 7 januari om half 10 Latijnse Hoogmis "Ecce adventi" met de missa in honorem Jesu voor driestemmig gemengd koor van Antonelli.

1973

25 nov.

Nieuwe leden: Mw.van Rooijen- Boere, mw.Lap- Logge, mw.Postma- Vernooij en de heren Van Vliet en Knijff. Bedankt hebben dhr.van Vliet en Mej.Tonnie Severs.

1974

28 nov.

Er wordt een korenbondsavond georganiseerd. Na afloop feestelijk voortzetting in het Parochiehuis en het "Wapen van Harmelen'. Nieuwe leden: Mej.Ria van Bemmel en Mevr.Logge. Chris Berendsen vertrok wegens verhuizing. De aftredende bestuursleden Severs en Sprakel waren herkiesbaar. Dhr.Koppers ontving het erelidmaatschap.

1975

28 mei

Jongstleden zondag telde de Parochiële Zangvereniging "Sint Caecilia"zeven jubilarissen in haar gelederen. Dit waren de heren G. Hoogland, J. Hoogland, J. van Kuik, W. van Leeuwen, H. van Schaik, P. Severs en W. Uittenhout, die zich 25 jaar aktief voor de zangvereniging hebben ingezet.  Tijdens deze mis zong het zangkoor onder leiding van direkteur-dirigent J.C. Bader en met de jubilarissen de Missa Eucharistica van Perosi voor vierstemmig koor.  Na de dienst volgde er een receptie in het Jeugdhuis. De jubilarissen kregen door Pastor Voskuilen de zilveren medaille van de St. Gregoriusvereniging opgespeld, terwijl dr.Vernooij het erediploma van de vereniging overhandigde, omdat de jubilarissen zich gedurende 25 jaar met toewijding voor de kerkmuziek hebben ingezet.  De feestviering bleef tot de feestelijke mis en de receptie beperkt. Er stond oorspronkelijk ook nog een feestavond op het programma maar door het ernstige ongeluk dat één van de leden van het zangkoor, de heer J.H. Schipperijn, vorige week donderdagavond is overkomen, werd de feestavond tot nadere aankondiging uitgesteld.

1975

05 juni

Onder grote belangstelling is zaterdag j.l. de heer J.H. Schipperijn ten Grave gedragen; hieraan voorafgaand vond een H.Requiemis in de parochiekerk van de H. Bavo plaats. Joop Schipperijn, zoals de meesten hem beter kenden, is 61 jaar geworden. Joop Schipperijn was een bekende figuur in de Harmelense gemeenschap. Jarenlang was hij kommandant van de Harmelense Vrijwillige Brandweer. Daarnaast was hij o.a. lid en zanger van het parochiële zangkoor St.Caecilia.

1975

21 sep.

Opmerking van de Pastor: "Hoogmis duurt te lang; mag niet langer duren dan 1 uur tot 5 kwartier. Het zou fijn zijn als ook het zangkoor hier eens rekening mee wil houden." Deze opmerking is bij zangers en directeur zeer vervelend overgekomen. Preek duurde een kwartier en gezongen werd wat voorgeschreven is, niets meer en niets minder

1975

07 nov.

Vlak voor de plechtige Hoogmis van Allerheiligen zou beginnen, ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons erelid, de heer Piet Koppers. Na zijn tachtigste verjaardag, die op zondag 17 febr.1974 luisterrijk werd gevierd met de driestemmige Perosi uitgevoerd door een versterkt mannenkoor, ging zijn gezondheidstoestand plotseling achteruit. Piet Koppers werd op 14 februari 1894 te Utrecht geboren. In 1919 werd hij lid van het zangkoor en heeft zijn zangersplicht 55 jaar lang trouw vervuld. Zijn dienstbaarheid aan de parochie werd gehonoreerd door de gouden medaille van de St.,Gregorisuvereniging, die werd uitgereikt door Pastor Hol op 24 mei 1970. Op 28 november 1974 werd hij tot erelid benoemd.

1975

20 nov.

C. van der Lit en Ria van Renswouw werden herkozen in het bestuur.