> Jaren 1996 - 2005


1996

13 jan.

Op zaterdag 13 januari 1996 vieren de dames H. Voorhout- Griffioen en G.T.M. Looman- Drost hun 25-jarig koorjubileum en dhr. J.C. Bader zijn 50-jarig koorjubileum. De heer Bader kreeg zijn muzikale scholing in het missiehuis Ave Maria in Tilburg en bij het Ward instituut. In 1944 werd hij lid van het kerkkoor in Vinkeveen. Van 1953 tot 1958 zong hij in het koor van Mijdrecht. In 1958 verhuisde hij naar Harmelen waar hij hoofd werd van de R.K. Bavoschool. Hij sloot zich aan bij wat toen nog het herenkoor was o.l.v. de heer Murk. De heer Bader was behalve zanger tevens dirigent: 10 jaar van het meisjeskoor, 25 jaar van het kinderkoor, 29 jaar van het Gemengd Koor en vanaf 1989 van het gregoriaans herenkoor.

1996

00 nov.

Pastor van Eeuwijk nam afscheid op 25 november. Op 17/18 december wordt het 200-jarig bestaan van de Bavoparochie gevierd. Dhr.Bader is op 1 januari 1996 benoemd tot Erelid. Riek van Assem is geen lid meer per 12 maart 1996 en op 7 juli viert pastor Hartman zijn 50-jarig priesterfeest, De dames Plonie van Spanje en Bep Oosterveer heeft de taak van contactpersoon met de Werkgroep Liturgie neergelegd.

1997

18 okt.

Een oorkonde en de bijbehorende eremedaille in zilver van de St.Gregoriusvereniging zijn Ad van Rooijen en Hennie van der Linden- Stolwijk zaterdagavond ten deel gevallen. Zij zijn beiden 25 jaar lid van het Ceciliakoor.

1998

06 mei

Mevrouw Van Dijk- Stelling is onderscheiden omdat zij al sinds 1964 als organist de begeleiding verzorgt van het St.Caeciliakoor .Van 1964 tot 1986 begeleidde zij de oecumenische diensten. Regelmatig wordt zij nog gevraagd het orgel te bespelen in verzorgingshuis Huize Gaza en vervangt zij regelmatig de organisten van de parochies in Vleuten en De Meern. Sinds 1964 is zij ook adviserend bestuurslid van St.Caecilia, waarvan zij in 1993 tot erelid werd benoemd.

1998

22 okt

Afgelopen zaterdag werden Bert van Dijk en Jo van der Hulst in restaurant de Putcop gehuldigd voor 25 jaar trouw aan 'hun' koor: het Sint Ceciliakoor. Zilveren jubilaris Bert werd op 30-jarige leeftijd lid van het koor. Jo is zes jaar voorzitter geweest en mocht de gouden of zilveren spelden aan de leden zelf uitreiken. Dit keer was het andersom: haar man Siem, de nieuwe voorzitter mocht nu háár de onderscheiding opspelden.

1998

00 nov.

Op 29 april 1998 is organiste Mevr .van Dijk ontvangt een Koninklijke onderscheiding.

1998

01 nov.

Voorzitter is Siem van der Hulst en nieuwe secretaris Bep van der Lit. Bert van Dijk 25 jaar lid; Het aantal leden bedraagt 42 waarvan 18 heren en 24 dames met een gemiddelde leeftijd van 64,5 jaar. In de parochievergadering van 23 februari 1999 is besloten dat tijdens de Latijnse/Nederlandse meerstemmige eucharistievieringen de Credo en het Pater Noster gezongen worden.

2000

21 nov.

Op 23 november 1999 neemt Cees Helmond de voorzittershamer over van Siem van der Hulst. Nieuw lid per 14 maart 2000 is Corrie van Leeuwen. Bedankt heeft op 21 augustus Guusje van der Meijden. Jubilarissen op 19 november 2000 zijn Harrie van Schaik (50 jaar), Siem van der Hulst (40 jaar) en Joop van Kuijk (25 jaar).  Tonnie Vallen bedankt als lid op 12 januari en Jos Hoogland op 10 mei alsook Jet Voorhout op 9 oktober, maar in oktober geeft Tonnie Vallen zich weer op.

2001

13 nov.

De contributie wordt per 1 januari 2002 vastgestel op € 2,25 per maand. De opstelling in de absis is niet prettig en de directeur zal bij de eerstvolgende repetitie de plaatsen aanwijzen; Cees Helmond, Bep van der Lit en Tonnie Drost aftredend met herkiesbaar, waarmee akkoord; Ludy van Dijk aftredend en niet herkiesbaar; Bep Oosterveer wordt gekozen

2001

28 nov.

Bescheiden maar trots toont Gerard Hoogland (68) de kaars en oorkonde die hij zondag ontving. Hoogland werd tijdens een speciale receptiena afloop van de kerkdienst in de Sint Bavokerk in het zonnetje gezet omdat hij al vijftig jaar lid is van het koor Sint Caecilia van de Sint Bavoparochie. De receptie werd druk bezocht door veel familieleden en parochianen. Uit handen van de voorzitter van het koor kreeg Hoogland de onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.

2002

13 jul

Reisje naar Kachelmuseum in Vriezenveen

2002

26 nov.

Door het plotseling aftreden van de voorzitter, wordt de vergadering geleid door de secretaris en wordt Jo van der Hulst- Boere gekozen als nieuwe voorzitter. Het aantal leden bedraagt nu 37, waarvan 15 heren en 22 dames.

2003

28 mrt.

40-Jarig huwelijksfeest Truus en Gert Looman- Drost

2003

05 okt

Als voorzitter van het Caeciliakoor mag ik u van harte welkom heten op deze bijzondere receptie ter ere van ons Gouden Koorlid Cor van der Lit en onze Zilveren Koorleden Annie van der Lit- van de Bilt en Frans van de Poll. Soms wordt er naast het zingen nog wel eens een ander beroep op je gedaan. Want ons koor heeft een bestuur. En dan kan je gevraagd worden om secretaris, penningmeester of bibliothecaris te zijn. En die functies hebben Cor en Frans in de loop der jaren ook vervuld, of zelfs meerdere keren.

2003

09 okt

Cor van der Lit is maar liefst 50 jaar lid van het Cecillia kerkkoor in Harmelen. Zijn schoonzus Annie van der Lit- van de Bilt is dat 25 jaar en ook Frans van de Poll is al 25 jaar een trouwe zanger van het koor, samen goed voor 100 jaar muziek maken voor de kerk.  Cor van der Lit en Frans van de Poll weten daar nog alles van: ze zijn al heel jong op het jongenskoor van Han van Eijk begonnen. Later zijn ze bij het kerkkoor gekomen onder leiding van zijn vader, onderwijzer Van Eijk en via verschillende dirigenten, de heren Murk, Bader en Van de Brink zingen ze nog steeds bij het kerkkoor. Frans van de Poll heeft de 50 jaar (nog) niet vol kunnen maken want hij is er ongeveer 20 jaar tussenuit geweest. Beide heren hebben ook nog bestuursfuncties vervuld. Anny van der Lit en Frans van de Poll kregen een zilveren eremedaille opgespeld van de Gregoriusvereniging. Voor Cor van der Lit was er een diploma, want een zilveren en ook een gouden onderscheiding had hij al eerder mogen ontvangen.

2003

25 nov.

Terugblik mevr.van Dijk als organist a 40 dienstjaren; 27 januari en 4 februari stemvorming door dhr.Ketelaar; 28 december afscheid van Pater Frans Waldram; Guusje van der Meijden overleden; Tiny van den Berg nieuw lid; Jo van der Hulst blijft voorzitter

2004

25 sep.

Tijdens de halfjaarlijkse vergadering op 21 mei 1964 van het herenkoor Sint Caecilia opperde de heer A. Wolters het idee om te komen tot de oprichting van een dameskoor. Na overleg en aftasten van de mogelijkheden werd het dameskoor een feit op 13 september 1964, opgericht door de heer Harrie Stelling. Ongeveer 15 dames meldden zich aan. Arie Peters gaf les in een zaaltje bij Stelling. In het begin zongen ze tijdens huwelijksvieringen en ook wel de missen op zondag. Later kwamen daar ook de rouwdiensten bij. De eerste feestavond, tezamen met het herenkoor, werd gehouden in 1965. Gefuseerd met het herenkoor in december 1969 en sindsdien zijn wij "het gemengd koor Sint Caecilia". Vanaf de oprichting zijn thans 3 dames die het 40-jarig zangjubileum vieren, te weten Truus van Leeuwen, Riet van Vilsteren en Riet Morsink. Er is nog een 40-jarige jubilaris, te weten de heer Cees de Rooij. In het jaar 1964 is hij lid geworden van het koor via Jan Broekhuizen (overleden in 1997). Cees was vroeger misdienaar geweest, dus kende hij de Latijnse gezangen wel zo'n beetje en hij voelt zich hier nog steeds prettig bij. Momenteel repeteren wij de mis van Charles Gounod in verband met het jubileum op 10 oktober 2004. Veertig jaren zijn vliegensvlug gegaan. Iets wat je met liefde doet, gaat vanzelf. Dan is er nog een koorlid dat haar 25-jarig koorjubileum viert, namelijk Ludy van Dijk. Zij was al langer van plan om lid te worden en soms moet je een duwtje in de rug krijgen. Tot slot vermeld ik een zesde jubilaris en die spant echt de kroon. De heer J. Bader, 60 jaar koorlid. Een mijlpaal om bij stil te staan.  Op zondag 10 oktober is er om 10.00 uur een feestelijke viering in onze Bavokerk, waarbij wij u van harte uitnodigen. Na afloop van de viering ontvangen de jubilarissen de eretekenen van de Sint Gregoriusvereniging en zal er gelegenheid zijn om de feestelingen te feliciteren.

2004

23 nov.

Wil Massop in 2005 veertig jaar lid; Jo van der Hulst en Bep Oosterveer aftredend en herkiesbaar, waarmee akkoord; Tonnie Drost en Bep met Cor van der Lit aftredend en niet herkiesbaar; Cor blijft bestuurslid en bibliothecaris; Bert van Dijk draait in januari in het bestuur mee ter kennismaking; op 17 juli 2005 viert Pastor Anton Vernooij zijn 40-jarig priesterfeest in onze kerk; Kerstsamenzang gaat dit jaar niet door.

2005

22 nov.

Bert van Dijk benoemd als penningmeester; contributie wordt verhoogd van € 27.- naar € 32.- per jaar.

2005

27 nov.

Brief ontvangen van dirigent Cees van den Brink, dat hij na 16 jaar stopt per 1 januari 2006.