> Jaren 1956 - 1965


1956

15 nov.

Bij geen repetitiebezoek volgt f 0.50 boete.  De boeten bij verzuim in de Hoogmis of het Zondagslof zijn vervallen.

1956

22 nov.

Mgr.van Miltenburg heeft een Pontificale Hoogmis opgedragen.  Als 23e lid heeft zich opgegeven dhr.Gerard van Spanjen. Dhr.de Sain moest ophouden met orgelspelen. Hiervoor in de plaats werd dhr.H.J.W. Stelling aangesteld per 1 juni. De repetitie's werden door ongeveer de helft van de leden bezocht. Dhr. Hoogeboom heeft bedankt als penningmeester en dhr. A.J. Kwakkenbos werd benoemd.

1957

22 nov.

Op de bestuursvergadering van 21 februari is besloten dhr.Hoogeboom te benoemen als Erelid. Op zondag 4 april stelde de voorzitter aan de leden voor:  Of de repetities bezoeken of te bedanken. De volgende leden hebben toen bedankt: J.G. Bouwman, G. Looman en J.M. van Leeuwen. Voorts bedankte J.G. Hoogland en G.J. van Spanjen (wegens studieredenen). H.J. van Schaik is toegetreden als lid. De verzameling missen is uitgebreid met de 2-stemmige mis van Mitterer en de 3-stemmige Catacombenmis van Lod.de Vocht..

1957

21 nov.

Secretaris F.M. van de Poll werd herkozen. J.G. Hoogland bedankt als bibliothecaris; er werd geen nieuw bibliothecaris benoemd. J.G. Hoogland is weer lid geworden. Het bestuur heeft besloten uit de Korenbond Z.W.Utrecht te treden.

1958

22 nov.

President en Parochieherder P.G.A. Swildens heeft het 12½-jarig jubileum gevierd. Het meisjeskoor stond onder leiding van dhr.Bos.  Vertrokken is dhr.Bos. Bij zijn vertrek werd de 4-stemmige mis van Gruber gezongen. De oud-leden J.G. Hoogland, G.M. Hoogland en J.C. Bader zijn toegetreden als lid.

1958

27 nov.

Penningmeester A.J. Kwakkenbos werd herkozen. Tot vice-voorzitter werd gekozen K.P. Severs in plaats van W.J. Bos. Besloten werd dat na een begrafenis of huwelijksmis een kopje koffie gedronken kon worden.

1959

22 nov.

Op 15 augustus vierde de President het 40-jarig priesterfeest. De Missa Secunda Pontificalis van Perosi werd ingestudeerd, tezamen met het meisjeskoor. Als lid heeft bedankt dhr. H.A. van der Ven. Als nieuw lid hebben zich aangemeld A.M. van Schaik en A.J. Vreman. Ook G.J. van Spanjen is weer toegetreden.

1960

20 feb.

Ave Maria van W.A.Mozart, dit was de titel van het lied, waarmee zaterdagavond een koor in hotel 't Wapen van Harmelen opende. Behalve het r.k. meisjeskoor St.Caecilia uit Harmelen verleenden nog drie andere gemengde zangkoren hun medewerking. Op de derde plaats volgt het R.K. meisjeszangkoor St.Caecilia uit Harmelen, dat vooral met de uitvoering van het Ave Maria van Wolfgang Amadeus Mozart zéér verdienstelijk uit de bus is gekomen. Ondanks het feit dat dit koortje pas een paar jaar bestaat en het deze avond de eerste maal was dat het aan een publieke zanguitvoering deelnam, heeft "St.Caecilia" beslist niet onder hoeven te doen voor de andere koren.

1960

09 jun.

Dhr.Bader is benoemd tot directeur van het zangkoor als opvolger van dhr.J..Murk. F. van de Poll is afgetreden als secretaris. Besloten is zich weer te melden als lid bij de Korenbond. Het orgel is gerestaureerd door de firma Jos Vermeulen en gewijd op 5 juni 1960.

1960

30 sep.

Besloten is om een mededelingenbord van board op het koor aan te brengen.

1960

18 nov.

Volgens dhr. Bader heeft T. Daatselaar zich gemeld als lid.

1960

24 nov.

Mede aanwezig het erelid dhr.Hoogeboom. Het werd niet meer nodig geacht om vóór de Nachtmis de H. Communie te ontvangen in verband met de nieuwe bepalingen betreffende het nuchter blijven. Dhr.P. Koppers vraagt of geïnformeerd kan worden bij J. Murk om alsnog aan te blijven.

1960

27 dec.

Na de repetitie van het mannenzangkoor der St.Bavoparochie keerde de heer J.C.A. van de Berg vorige week per bromfiets naar huis. Omstreeks tien uur reed hij ter hoogte van de Del en kwam tengevolge van de gladheid van het wegdek te vallen. Een passerende automobilist bracht het slachtoffer in zijn auto naar huis, waar een arts uit Woerden de eerste hulp verleende. Vrijdagmorgen echter achtte dokter J.v.Dijk overbrenging naar het katholiek ziekenhuis Ope Dei te Woerden noodzakelijk. Aldaar bleek dat de heer van de Berg zijn knie had gebroken.

1961

10 nov.

Als ingekomen stuk een brief van de Sint Gregoriusvereniging, waarin vermeld staat dat er voor jubilarissen diploma's en medailles beschikbaar zijn. Niet bekend is welke leden hoeveel jaren koorlid zijn. Er zal worden nagevraagd bij een van de vorige secretarissen. Aftredend zijn C. van der Lit en G. van Spanjen. Zij zijn herkiesbaar. Mogelijk vertrekt C. van der Lit naar elders. Besloten is om een ledenlijst aan te leggen met alle gegevens van de leden. A.J. Vreman heeft inmiddels bedankt als lid.

1961

00 nov.

Op 1 februari met de bus van Th. Peters naar de Korenbond in "Ridder St.Joris" te Ysselstein met 7 personen. De missen Te Deum Laudamus van Perosi en St.Jacobi van v.d.Peet werden aangeschaft. Toegetreden als candidaatlid G. Vallen. Voorts bedankten: A.M. van Schaik, W. Hoogland , T. Daatselaar en A. Vreman.

1961

23 nov.

C. van der Lit stelde zich niet meer beschikbaar als bestuurslid wegens vertrek naar Utrecht. G.W. van Leeuwen werd gekozen voor de functie van bibliothecaris.  

1962

03 mei

Als men bij het Lof of op Zondag niet aanwezig is, dan 10 cent boete.

1962

22 nov.

Overleden op 20 september 1962 president P.G.A. Swildens; Pastoor Jägers werd geïnstalleerd op vrijdag 12 oktober 1962. Bijna alle zangers hebben voor eigen rekening een zangboek aangeschaft.

1962

22 nov.

K. Severs is aftredend bestuurslid en stelt zich niet meer herkiesbaar. A. Kwakkenbos blijft penningmeester. De heer P. Severs werd als bestuurslid gekozen. J.A. Hoogland is opnieuw lid geworden. Verder werd medegedeeld dat voor het eerst een Volkskerstzang in Harmelen wordt gehouden.

1963

29 apr.

Zondag werden in Harmelen zeven jubilea gevierd van leden van het zangkoor van de St.Bavo-kerk. De feestdag werd geopend met de Hoogmis, gezongen door het gemengd koor onder leiding van de heer J.C. Bader. Gezongen werd de "Missa in honoris St.Jacobi" van C.v.d.Peet SCJ. 's Middags werd in hotel Het Wapen van Harmelen een receptie gehouden. De directeur van het zangkoor, de heer J.C. Bader, opende de receptie met 'n feestelijke toespraak, waarin hij de feestelingen ieder afzonderlijk toesprak: de gouden jubilaris, de heer C.H. v.d.Poll werd door de directeur onderscheiden als het enige koorlid, dat een opleiding gehad heeft van de nestor in de Gregoriaanse muziek, n.l.van pater dr.Huigens. De heer Bader waardeerde het voorts ten zeerste dat de heer v.d.Poll altijd een felle tegenstander geweest is van de z.g. klasse-missen en spreker hoopte dan ook dat de heer v.d.Poll door het Concilie zijn wens in vervulling zou zien gaan: n.l. het afschaffen van de standsverschillen in de kerk. De heer P. Koppers, die 40 jaar lid van het kerkkoor is, kreeg ook woorden van lof. Vervolgens werden de vier leden gehuldigd, die een kwart eeuw hun stem gegeven hebben aan de zang ter ere van God: De heren H.W. van Schaik, J.C.J. Broekhuizen, G.M. Hoogland en K.P. Severs. Een bijzonder woord van dank ging uit naar de heer H.J.W. Stelling, die 25 jaar organist geweest is en dit is volgens de heer Bader niet gemakkelijk.. Met de wens, dat de jubilarissen de eredienst in de kerk nog vele jaren zullen mogen opluisteren, gaf de heer Bader het woord aan de president van het koor: Pastoor E.L.H.A. Jägers. Met een felicitatie en een woord van dank reikte de president vervolgens de onderscheidingen van de Gregoriusvereniging uit, die bestonden uit, een medaille en oorkonde.

1963

20 jun.

Bespreking van enkele “penibele kwesties” t.w. vernieuwing van de liturgie en het a.s. priesterfeest van pater Siegfried Dobbe op zondag 4 augustus. Eucharistieviering in de eigen taal. In het Lof zal een psalm in de Nederlandse taal gezongen worden. Een brief ontvangen van de K.R.O. om op 1 november a.s. een plechtige avondmis uit te zenden via de televisie. Er werd nogal geklaagd over de verlichting op het koor.

1963

00 nov.

Voor het zingen tijdens de televisie-uitzending ontving ons koor f 25.-- !!! De vroegere bibliothecaris C.B. van der Lit werd weer lid. Tevens werden wij versterkt door A. Vianen, J. Hoogland, W. Hoogland, G. Looman en W. van Leeuwen.

1963

21 nov.

G.W. van Leeuwen (bibliothecaris) en.G.J. van Spanjen (secretaris) werden herkozen. De directeur deelde mede, dat gestart zal worden  met de zangerscursus in januari 1964 op de maandagavonden in het parochiehuis.

1964

21 mei

Voorgesteld wordt om een z.g. Schola Cantorumgroep van 12 zangers) eenmaal per maand te zingen op het priesterkoor. De heer C. van de Poll vraagt om aan het begin van de repetitie aan stemvorming te gaan doen. Op zaterdag 1 augustus 1964 is er een dankdienst t.g.v. de Priesterwijding van J. Ebskamp.

1964

07 nov.

Op 7 november werd gezongen bij het huwelijk Piet van der Ven en Corrie Tegelenbosch in de H.Bonaventurakerk te Woerden. Op 21 mei werd een halfjaarlijkse vergadering gehouden. Bij wijze van proef werd in juli door een z.g. Schola Cantorum gezongen op het priesterkoor. Nieuwe aspirantleden werden J.H. v.d.Ven en C.H. de Rooij. Totaal aantal leden werd hierdoor 30.

1964

20 nov.

De oprichting van het dameskoor is inderdaad een feit geworden. Volwaardige leden zijn geworden: A. Vianen, W. Hoogland en C. de Rooy. Dhr.H.W. van Schaik werd benoemd tot erelid.

1965

20 mei

De vice-voorzitter herdenkt de op 3 december 1964 overleden organist dhr.H. Stelling. De gecombineerde feestavond van het dames- en herenkoor wordt gehouden op zaterdag 12 juni 1965.

1965

26 nov.

Dhr. J. van Vliet is toegetreden als aspirant-lid en F.M. van de Poll heeft bedankt als lid.

1965

26 nov.

De aftredende bestuursleden G.W. van Leeuwen en G.J. van Spanjen werden herkozen. De heren J.W. van Vliet en J.H. v.d.Ven werden als lid aangenomen. De president stelt voor om een bord aan te brengen waarop de nummers van de te zingen liederen worden vermeld.