> Jaren 1986 - 1995


1986

22 nov.

Wil Massop bespeelt voor de eerste keer het orgel, eind mei dit jaar.  Dhr.Sprakel ging verhuizen. Johan Hoenee zal ons met het orgel begeleiden. Het laatste verslag van Ludy van Dijk.

1987

04 jan.

Op zondag 4 januari 1987 gedenken wij het 40-jarig koorjubileum van de heren W.Uittenhout en P.Severs. Zo'n 40 jaar geleden zag dhr.v.Eijk, toen dirigent van ons koor, een stuk of 6 jongens in het dorp lopen en hij waagde een kansje door te vragen bij het Herenkoor te komen. Onze Wim Uittenhout was daar ook bij. Zang was hem niet zo vreemd want hij heeft tot zijn 14e jaar op het Knapenkoor gezeten. Sindsdien zingt hij 1e of 2e tenor.

De heer P. Severs heeft er ook 40 jaar kerkzang opzitten. Hij is indertijd ook gevraagd om bij het zangkoor te komen en zo zegt hij: "Je kreeg echt les in Gregoriaans en Latijn. Ook is dhr. Severs zo'n 10 jaar bestuurslid geweest.

1987

29 juni

Op 28 juni jl. ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons koorlid mevr. Ria de Graaff- van Schaik.

1987

00 nov.

Het eerste verslag van de op 9 december gekozen secretaris José van de Poll. Door de zeer strenge kou kon het orgel niet bespeeld worden; daarom in de absis op de piano. In het weekend van 13/14 juni van 3 diensten naar 2 diensten n.l. op zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur. Bedankt hebben: dhr. Klarenbeek. Cisca Bouckart en Annalies van Breukelen.

1988

07 jun.

Het R.K. Gemengd Koor St.Caecilia heeft het afgelopen weekeinde (4 juni) gezongen tijdens de eucharistieviering in de Kathedrale Basiliek van de St.Bavo in Haarlem. Daarnaast was het koor van de Harmelense pendant de eer te beurt gevallen, om met het gemengd koor onder leiding van dirigent J.C. Bader de Bavomis uit te voeren. Het koor kwam eerder in de publiciteit in 1963, toen vanuit de Bavokerk een hoogmis via de televisie werd uitgezonden naar aanleiding van de treinramp in Harmelen. Het koor werd in de basiliek in Haarlem op het orgel begeleid door Johan Erné  uit Utrecht, de tweede organist van de Harmelense St.Bavokerk. De dwarsfluitpartijen in de mis werden vertolkt door Patricia Pas uit Harmelen.

1988

00 nov.

Op 9 februari is C. van der Lit bestuurslid geworden en bibliothecaris. Pastor Groensmit neemt afscheid en Pastor Van Eeuwijk geïnstalleerd op 5 november. Mw. Derks- de Sain bedankt als lid.

1988

19 nov.

Tijdens de eucharistieviering in de Bavokerk werd afgelopen zaterdag aan twee koorleden van het R.K. Gemengd koor "St.Caecilia" een onderscheiding uitgereikt door pastor Van Eeuwijk. De heer J.C.J. Broekhuizen (67) ontving ter gelegenheid van zijn gouden koorjubileum de Pauselijke Onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice", alsmede de Gouden Mijterdraagspeld. Mevrouw J. Wallenburg (37) werd onderscheiden met de Eremedaille St.Gregorius in Zilver vanwege haar 25-jarige inzet.

1989

10 jun

Toen ik in Harmelen benoemd werd tot schoolhoofd in 1958 volgde ik mijn voorganger de Hr.W.Bos ook op als dirigent van het toenmalige meisjeskoor. In 1960 volgde ik de Hr.Murk op als dirigent van het herenkoor St.Cecilia dat zich later in 1964 uitbreidde tot een gemengd koor.  

1989

28 okt.

Als Parochiebestuur willen wij nog even stilstaan bij de wisseling van de dirigent van het Dames- en Herenkoor. De Heer Bader heeft het grote koor bijna 30 jaar gedirigeerd. Dit is niet alleen dirigeren in de Eucharistieviering, maar ook de repetities, nemen veel vrije tijd, inzet en energie in beslag. U kan, begrijpelijk, nog niet alles loslaten en na ruim overleg, is er dan ook besloten om het Gregoriaans herenkoor te blijven dirigeren. Namens alle parochianen van onze Bavo Parochie, zou ik U willen bedanken voor uw grote inzet en motivatie gedurende.J. de periode die u gedirigeerd hebt. A de Wit, voorz.Parochiebestuur.

1989

28 okt.

Op zaterdag 18 november a.s. gedenken 7 dames en 1 heer het feit dat zij 25 jaar lid zijn van het Gemengd Zangkoor "St.Caecilia" van onze Parochie, te weten: de dames J.C. van Dijk- Stelling, H.W. van Doorn- van Engelen, G.S. van Leeuwen- v.d.Bilt, G.J. Miltenburg- Baas, M.C. Morsink- van Dijk, C.J. Versteeg, M.E.P. van Vilsteren- Roosendaal en de heer C.H. de Rooy. In "O.P." van 30 augustus 1964 is een stukje opgenomen om tot oprichting van den Dameskoor te komen. De reden hiervoor was het feit dat het voor de leden van het Herenkoor steeds moeilijker werd om alsmaar weer aanwezig te zijn bij Rouw- en Trouwdiensten en een Dameskoor zou hier wal verlichting in kunnen brengen. En zo gebeurde het dat op 22 september 1964 de eerste repetitie plaats vond met 14 dames; onder leiding van de Heer H.J.W. Stelling. Helaas heeft hij er niet zo lang plezier van gehad, want op 3 december van dat jaar overleed de Heer Stelling onverwacht. De heer A. Peters heeft toen aangeboden om de dames verder te helpen met het instuderen van toen nog hoofdzakelijk Gregoriaanse- en Latijnse Missen. Het Dameskoor begon van de grond te komen en dat was het begin van wat nu het R.K. Gemengd Zangkoor "St.Caecilia" is. Ons koor is nu tijdelijk in goede handen van de Heer C. van de Brink uit Willeskop. Naast de weekendvieringen verzorgen de Dames al zo'n 20 jaar de Rouw- en Trouwdiensten. Aan een van de dames van ons koor willen wij wat extra aandacht schenken zonder de anderen tekort te doen en dat is Mevr. J.C. van Dijk- Stelling. Voordat Mevr. van Dijk lid van ons koor werd was zij al vele jaren bezig met muziek maken; zij bespeelt n.l. een piano. Maar haar broer, wijlen de Heer Stelling vond dat zij eigenlijk ook weleens het kerkorgel kon bespelen en hij was het die haar daar mee vertrouwd maakte, want zo gebeurde het dat toen de Heer Stelling overleed, Mevr. van Dijk zijn plaats als organiste overnam en vanaf 1965 heeft zij haar muzikale kwaliteiten ten dienste van onze Parochie gesteld.  Ondertussen had het herenkoor ook versterking gekregen van de heer de Rooy en hij is het die samen met 7 dames van het eerste uur hun jubileum vieren op 18 november a.s.

1989

19 nov.

Dhr.Bader legt de functies neer i.v.m. gezondheidsredenen. Mw.van Dijk en Wil Massop nemen de taak in de Roostercommissie over. Mw.van de Poll is vertegenwoordigd in het Liturgisch Beraad. Op 15 augustus is dhr.C. van den Brink bereid ons koor te dirigeren tot 1 februari 1990. Dhr.G. van Spanjen heeft bedankt als lid.

1990

05 mei

In memoriam Gijsbertus Wilhelmus van Leeuwen: Op de vroege ochtend van 17 april j.l. is plotseling van ons heengegaan ons trouwe koorlid Gijs, op een leeftijd van 62 jaar. Dertig jaar lang heeft hij met zijn zang meegeholpen de vieringen te verzorgen; de eerste jaren met het herenkoor, later als lid van het gemengde koor. Op 2 juni 1985 werd hem de zilveren medaille van de St.Gregoriusvereniging opgespeld wegens zijn 25-jarig koorjubileum. Naast zijn bijdrage als zanger is hij vijftien jaar bibliothecaris en vele jaren bestuurslid geweest.

1990

06 okt.

Tijdens de repetitie van het Gemengd Koor van 17 juli jl. is van twee trouwe koorleden, mevrouw van Doorn en mevrouw van Miltenburg afscheid genomen. Gedurende de afgelopen 26 jaar hebben zij vele malen hun bijdrage geleverd. Tevens ontvingen zij als blijk van waardering van het Gemengd Koor een herinneringsspeld.

1990

24 nov.

Twee leden van het Parochiële Zangkoor Sint Caecilia ontvingen afgelopen zaterdag een kerkelijke onderscheiding vanwege hun langdurig lidmaatschap van het koor. H.J. van Schaik is al 40 jaar trouw lid. Hij ontving de eremedaille in goud plus oorkonde met draagspeld. Mevrouw W. Massop- Bouman kreeg een eremedaille in zilver met toebehoorselen omdat zij 25 jaar koorlid was. Voorafgaande aan de bijeenkomst  werd in deze kerk een eucharistieviering gehouden, waarbij onder leiding van dirigent Kees v.d.Brink de mis "Die Deutsche Messe"van Schubert werd gezongen.  

1990

00 nov.

Op 18 november wordt herdacht dat het dameskoor op 30 augustus 1964 werd opgericht. Afgetreden is voorzitter Jo Boere en als nieuwe werd benoemd Adriaan van Egmond. Op 22 maart bedankte Kitty van der Schaaf en hebben ook bedankt Lena van Doorn- van Engelen, mw. E. van Miltenburg en dhr. Bouman om gezondheidsredenen.

     

1991

23 okt.

Afgelopen zaterdag zijn twee leden van het Parochiële Zangkoor St.Caecilia in het zonnetje gezet. Het waren G.C. Hoogland die reeds 40 jaar zijn krachten geeft aan het koor en mevrouw J. van de Poll- van Lexmond die reeds een kwart eeuw meezingt. De heer Hoogland kreeg de kerkelijke onderscheiding Eremedaille in goud plus oorkonde en draaginsigne overhandigd en mevrouw Poll de Eremedaille in zilver.

1991

07 nov.

Jos de Graaff heeft bedankt en nieuw lid per 24 januari is Frans van de Poll.

1992

11 okt.

75-Jarige bestaan St.Bavokerk. Caeciliakoor met B®avissimokoor.

1992

07 nov.

De navolgende leden waren 12½ of 15 jaar op het koor: Bep van Dijk, Bep Reijerse, Joop van Kuik, Hennie van der Linden, Bep van der Lit, Annie van der Lit, Gerard Snoeks, Jo Boere, Ludy van Dijk, en Riek van Assem. Er werd door diverse groepjes opgetreden, w.o. "de Hoedjes";  "de Cowboy's" en onder grote hilariteit het Harmelens klassieke ballet met fragmenten uit het "Zwanenmeer".

1992

01 dec.

Nieuw lid is Tilly van Vliet en Corrie van Rooijen en Jan Broekhuizen om gezondheidsredenen moest bedanken.  Ook Jeannie Gerbracht en Corrie bedankten als lid. Het aantal leden bedraagt 47 waarvan 19 heren en 28 dames met een gemiddelde leeftijd van 58,3 jaar.

     

1993

03 nov.

Drie leden van het Gemengd Koor St.Caecilia van de Bavoparochie hebben afgelopen zaterdag een onderscheiding ontvangen van de Gregoriusvereniging. C.B. van de Lit is al 40 jaar trouw lid. Hij ontving de eremedaille in goud plus oorkonde met draagspeld. Mevrouw J.A. Vianen- van Schaik en de heer G. Snoeks kregen een eremedaille in zilver met toebehoorselen omdat zij 25 jaar koorlid zijn.

1993

00 nov.

Corrie van Breukelen- van Oosterom wordt secretaris en Gert Voorn is contactpersoon bij de Parochieraad. In april wordt een cantoresgroep opgericht. Mw. Van Dijk werd benoemd als Erelid en Bert Bom heeft bedankt alsook Corrie van Rooijen, maar Jos Hoogland is lid geworden.

1994

00 nov.

Siem van der Hulst is voorzitter per 1 januari 1964 en op 6 september is Cees van den Brink 5 jaar dirigent. Door Cor van der Lit wordt de "telefooncirkel"in het leven geroepen. Gert Voorn en Wil Massop maken in de parochieraad plaats voor Jo van der Hulst en Jet Voorhout.

1995

00 nov.

Vijf leden van het koor hebben een opbergkast voor de bibliothecaris gemaakt. Adriaan van Egmond heeft bedankt i.v.m. zijn verhuizing naar Dodewaard. Ook Melanie Aalbers bedankte in november.