> Jaren 1976 - 1985


1976

25 nov.

Afscheid van Pastor Voskuilen, pastor de Lange, hulpdirigent Harry Linderhof. Joop van der Ven is overleden. Mw.Voordouw bedankte en mw.Postma vertrok. Nieuwe voorzitter werd Pastor Bohmer. Nieuwe leden Mw.Peters en mw.van Assem. Na 16 jaar trouwe dienst is G. van Leeuwen gestopt als bibliothecaris en opgevolgd door Cor van der Lit.

1977

12 mrt.

Het dameskoor bestaat op 12 maart 1977 12,5 jaar met 9 jubilarissen.: Stien van Leeuwen- Versteegh, W. van Dijk- Niekerk, Truus van Leeuwen- v.d.Bilt, Alie Steenbergen- van Assem, Riet Morsink- van Dijk, Riet van Vilsteren, Jet van Dijk- Stelling, Lena van Leeuwen- van Engelen en G.J. van Miltenburg- Baars. Nieuwe leden mw.Bouhuijzen, mw.Gerbracht en mw.van Leeuwen.

1977

12 mrt.

Het herenkoor bestaat uit de navolgende leden: Bep van Dijk, Hannes van Kuijk, Wim van Duuren, Gerard Hoogland (Reijerscop), Ger Sprakel, Gerard Hoogland (Breeveld), Piet Severs, Wim Uittenhout, Jan Knijff, Ad van Rooijen, Jan Broekhuizen, Joop Bader, Harry van Schaik, Gerard van Spanjen, Cor van der Lit, Wil van Leeuwen, Jo Hoogland, Gijs van Leeuwen, Maarten Bouman, Cor de Rooij en Piet van der Ven.

1977

24 nov.

Voorzitter J.C. Bader heeft bedankt. C.B. van der Lit bedankt als bibliothecaris en penningmeester. M.A. Bouman neemt zijn plaats in.

1978

23 nov.

Op 20 februari 1978 gezongen in de Vituskerk in Hilversum en ontvangst in Gooiland Theater. Jo Hoogland vertrok naar Woerden, In juni werd dhr.Sprakel voorzitter. In september gingen wij naar de MIT-banen in Utrecht.

1978

23 nov.

De contributie blijft gehandhaafd op f 3.50 per maand.

1979

18 aug.

Ons jongste koorlid Jan Knijff is op de leeftijd van 31 jaar van ons heengegaan. We zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor wat hij als koorlid, maar vooral als medemens voor ons heeft betekend. Nooit was Jan iets te veel, altijd kon er een beroep op hem gedaan worden. Hij heeft zijn zangersplicht altijd hoog opgenomen in de ruim 6 jaar dat hij lid was.

1979

23 nov.

Er was een geringe opkomst bij de Korenbondsavond. Op 12 augustus was de uitvaart voor Jan Knijff.

1979

22 nov.

Vergadering in de bar op de zolder van het Parochiehuis. G. Sprakel werd herbenoemd als voorzitter, evenals herbenoeming van mw.van Dijk en dhr.van Dijk. Nieuw bestuurslid werd Trudy v.d.Ven.

1980

20 nov.

Jan Broekhuizen en Gerard Hoogland waren 40 jaar lid en Cor van der Lit meer dan 25 jaar.

1980

20 nov.

De contributie wordt tot f 4.- per maand verhoogd. Ludy van Dijk komt in het bestuur en dhr.Severs wordt herkozen. Ad van Rooijen stap uit het bestuur maar zal op verzoek enkele zaken behartigen.

1981

19 nov.

In de kapel van Huize Gaza werd de Deutsche Messe gezongen voor zuster Fientje. Mw.Massop, v.d.Ven en Vianen waren 12½ jaar lid.

1981

19 nov.

Er werd gekozen om te repeteren in de Bavoschool. Dhr.Sprakel werd gekozen tot voorzitter.

1982

08 mei

Het plotseling overlijden van ons koorlid Hannie van Zoest heeft ons allemaal diep geschokt. Donderdag 22 april was zij nog aanwezig op de gemengde repetitie en daarna bij de bestuursvergadering. Zaterdagavond 24 april ontvingen wij het bericht van haar overlijden. In oktober 1979 werd zij lid van ons koor. Twee en een half jaar was zij in ons midden, had zij haar vaste plaatsje gevonden bij de alten. Op woensdag 28 april hebben wij haar met een kleine deputatie van ons koor en van de parochie begeleid naar haar laatste rustplaats.

1982

29 mei

In dankbaarheid willen wij gedenken: Wilhelmina van Dijk- van Niekerk, lid van ons dameskoor vanaf 22/9 1964 tot 22/11 1980. Toen wij om gezondheidsredenen ontslag moest nemen, werd zij benoemd tot erelid van het koor. Op 12 mei j.l. is zij tw Woerden overleden op 80-jarige leeftijd.

1982

29 mei

Wij gedenken Jan van den Berg, lid van ons herenkoor vanaf 1948 tot 1969. Wegens verhuizing naar Woerden moest hij ontslag nemen. Op 18 mei j.l. is hij op 72-jarige leeftijd overleden. Hij was een zanger in hart en nieren. Vanaf 1917 to 1948 was hij verbonden aan het zangkoor Jubilate Deo te Woerden; eerst op het jongenskoor en later op het herenkoor. Fat betekent dat hij in totaal 52 jaar zanger is geweest.

1982

25 nov.

Korenbondsavond op 28 oktober in de St.Barbara te Nieuwegein. Er was veel variatie in de werken, ondanks een andere zienswijze van Pastor Vernooij.

1982

25 nov.

B. van Dijk wordt herkozen. Ad van Rooijen wordt bedankt voor het secretariaat, hetgeen wordt voortgezet door het nieuwe bestuurslid mw. J.van Rooijen. In verband met de nieuwe liturgie zal een nieuwe bundel per 1 januari 1983 worden besteld. Ed Smienk wordt bedankt voor zijn orgelbegeleiding bij het kinderkoor. Om de taak van mw.van Dijk te verlichten wordt Marie-José Sprakel gevraagd. De dirigent wil de Clemensmis gaan instuderen. Volgens de Pastor moeten de boekjes van Gooi & Sticht verdwijnen, want de gelovigen moeten méér luisteren.

1983

24 nov.

Jo van Rooijen wordt tot secretaris benoemd door het bestuur op 16 december. Dhr.Bader is voor het repeteren niet bereid terug te gaan naar het Parochiehuis. Ongeveer op 20 april zijn dhr.en mevr.van der Meijden lid geworden en per 7 juni de dames Aalbers en Wanders. In september ook dhr.Wanders en de Graaff en de dames Derks, Vendrig en Rensink. De heren Van Leeuwen en Knijff hebben bedankt.

1983

24 nov

Nieuwe leden: Mw.v.d.Meijden, Derks, Rensink, Wanders, Aalbers en Vendrig en de heren De Graaff, v.d.Meijden en Wanders. De heren Van Leeuwen en Knijff hebben bedankt. Mw.J. van Rooijen wordt voorzitter en dhr.Severs heeft na 16 jaar bedankt als bestuurslid. Mw.Reijerse en dhr.v.d.Meijden komen in het bestuur. Dhr.Sprakel treedt af als voorzitter na 13 jaar in het bestuur.

1984

00 dec.

Op 23 januari is een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld. Gert Voorn is nieuw lid evenals Adriaan van Egmond. De Clemensmis wordt voor het eerst gezongen tijdens het 25-jarig huwelijksfeest van Annie Vianen.

1985

02 mei

Mevr.J. van Dijk- Stelling 20 jaar organist

1985

31 mei

Op zondag 2 juni a.s. vieren dhrn.G. Hoogland, J.C. Bader, G. v.Leeuwen en G. v.Spanjen hun koorjubileum. Dhr.Hoogland is 50 jaar koorlid. Dhr.Hoogland had toen nog een eigen bedrijf en dan leek het wel of je "gemakkelijk" even van huis kon. Toch heeft hij dit zo'n 35 jaar gedaan, geweldig! Hierin kwam verandering toen het Dameskoor de rouw- en trouwdiensten overnam.

Dhr.Bader is 40 jaar koorlid en 25 jaar dirigent. Van 1944 tot 1953 was hij koorzanger in Vinkeveen, van 1953 tot 1958 in Mijdrecht en van 1958 tot 1985 in Harmelen. Ja zelfs componeerde hij een nieuwe mis! Onze overbekende St.Bavomis, veel gezongen bij Huwelijk en Jubilea. Ook richtte hij een Kinderkoor op waarmee hij op vele zaterdagavonden de kerkdiensten opluisterde. Dhr.G.v.Leeuwen en G.v.Spanjen zijn beiden 25 jaar koorlid en hebben zo hun steentje bijgedragen aan ons koor. Dhr.v.Leeuwen is plm.15 jaar bibliothecaris geweest wat inhoudt± het uitleggen en opruimen van de koormuziek, het bijhouden wie wel en niet deelneemt aan zang of repetities. Tevens is hij ook al die jaren bestuurslid geweest. Dhr.v.Spanjen, tot slot, heeft ook zo z'n sporen verdiend, hij is plm.6 jaar bestuurslid geweest en heeft dat op zijn eigen wijze waargemaakt.

1985

02 jun.

Tijdens een in het Jeugdhuis in Harmelen gehouden receptie, heeft pastor K. Groensmit zondagmiddag, de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice" op gespeld bij de heer G.M. Hoogland. Deze hoge onderscheiding viel Hoogland te beurt omdat hij vijftig jaar lang deel heeft uitgemaakt van het parochiezangkoor St.Caecilia. Dit gouden jubileum was niet het enige dat er te vieren viel bij het zangkoor. De heer J.C. Bader vierde namelijk zijn veertigjarig jubileum als koorzanger.  Naast het veertigjarig jubileum vierde de heer Bader ook zijn zilveren dirigentenjubileum als dirigent van het parochiële zangkoor in Harmelen. Verder vierden een tweetal zangers, de heren G.W. van Leeuwen en H.J. van Spanjen, het zilveren jubileum.  De heer Van Spanjen is naast zanger zo'n zes jaar bestuurslid geweest. Alles bij elkaar reden genoeg om de jubilarissen tijdens de door de St.Bavoparochie aangeboden receptie in het zonnetje te zetten. De heren Van Leeuwen en Van Spanjen kregen de zilveren medaille van de St.Gregoriusvereniging opgespeld. D heer Bader kreeg de gouden medaille en de zilveren mijterspeld van de St.Gregorisuvereniging voor zijn extra verdiensten als dirigent. De heer Hoogland, die al in het bezit is van de medailles, kreeg de gouden mijterspeld voor extra verdiensten als zanger. Een verrassing voor de dirigent was dat de dirigent van het kinderkoor, Eddy Smienk, een prachtig lied dirigeerde en Marie-José Sprakel op het orgel en Patricia Bollen met haar dwarsfluit hun medewerking verleenden. Met de medewerking van Herman Bode wist Adriaan van Egmond met zijn speciaal koortje zeer goed de heer Bader te imiteren.

1985

00 nov.

Mw.Steenbergen wordt Ere-lid. 15 augustus Gerard van Doorn nieuw lid evenals Ria de Graaff en José van de Poll.